Missie en Visie

Missie en visie Visscher Zorggroep

Missie
We streven naar een samenleving waarin ieder kind en jongere  kan meedoen, veilig en gezond kan (op)groeien en mag bloeien.

Visie
We werken vanuit de overtuiging dat iedereen kan groeien, dat elke kleine stap die gemaakt wordt, elk klein beetje groei, de moeite waard is en voor een kind of jongere van grote betekenis kan zijn.

Voor wie zijn er?
Visscher Zorggroep BV biedt ondersteuning, begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid en/of die opgroeien in een kwetsbaar systeem. Daarnaast kunnen ouders met een psychische kwetsbaarheid bij ons terecht voor opvoed ondersteuning.

Ons aanbod
Binnen Visscher Zorggroep BV hebben we een breed aanbod. Wij bieden begeleiding, behandeling, diagnostiek, dagopvang en respijtzorg. Door al dit aanbod onder 1 dak aan te bieden, kunnen wij inzetten wat nodig is  en snel op- en afschalen. Omdat wij zowel begeleiding als behandeling bieden binnen onze organisatie, zijn er korte lijntjes tussen behandelaren en begeleiders. Begeleiders kunnen het proces van behandeling praktisch ondersteunen. Dit past binnen onze visie; Doen wat nodig is!

Wij werken vanuit de kernwaarden:

Vertrouwen, Respect  Betrokkenheid, Samenwerking

Onze kernwaarden krijgen vorm in onze wijze van dienstverlening.


Gelijkwaardig en samen:

Wij gaan uit van een gelijkwaardige samenwerking met ouders en kind, waarin onderling vertrouwen en respect centraal staat. Onze medewerkers zijn pedagogisch geschoold en kunnen vanuit hun kennis en kunde een bijdrage leveren binnen het gezin. Dit kunnen onze medewerkers niet alleen; wij hebben ouders nodig, we doen het samen!

Doen wat nodig is; buiten de lijntjes
De hulpvraag van de cliënt staat centraal. Wij doen wat nodig is, ook als dit vraagt om buiten de kaders te denken. Alles met het doel om het kind/gezin te stimuleren tot ontwikkeling en mogelijkheden te bieden om zich te kunnen ontwikkelen.  Wij werken oplossingsgericht; kan het niet via weg A dan zoeken we naar weg B. Hierin staat niet de diagnose, maar de hulpvraag centraal.

Systeemgericht
Een kind is onderdeel van een systeem. Dit kan gezin, familie zijn, de sportclub, school, etc.  In onze begeleiding en behandeling kijken we naar het kind als onderdeel van het systeem waarin hij of zij zich op dat moment bevindt.

Leren door te doen
Wij geloven erin dat enkel gesprekken voeren, adviezen geven en afspraken maken, vaak niet leidt tot het gewenste resultaat. Oplossingen bedenken is makkelijker dan ze daadwerkelijk uitvoeren. Leren door te doen!

Inclusie -en exclusiecriteria Gezinsondersteuning GROEI BV

Inclusie  Exclusie
OpvoedvragenHulpvraag gericht op: Lichamelijke beperking
HechtingsproblematiekHulpvraag gericht op: Lichamelijk verzorging
Autisme Spectrum StoornisHulpvraag gericht op: Eetstoornis
ADHDSuïcide klachten à samenwerking SGGZ noodzakelijk
TraumaDelinquent gedrag
Verstoorde ouder-kind relatieNon verbale kinderen
BOR (begeleide omgangsregeling)IQ grens: niet lager dan LVB
OnderwijsbegeleidingGeen samenwerking met cliënt mogelijk
Ontlasting gezinssituatie (kortdurend en doelgericht)Onvoldoende intrinsieke motivatie
McDDVerpleegkundige zorg / Volledige overname ADL
Angst- en dwangstoornisWegloopgedrag
LVBVerslaving
Overgang Jeugd (18-) naar WMO (18+) 0-23 jaarEer gerelateerd geweld
WMO begeleiding Alleen wanneer een cliënt een relatie heeft tot een cliëntsysteem.Bemiddeling bij echtscheiding
Kinderen van ouders met KOPP problematiekOnoverbrugbare taalbarrière

%d bloggers liken dit: