Kwaliteit/AVG/WKKGZ

Op deze pagina vindt u informatie over:
– Kwaliteit
– Klachten en geschillen, WKKGZ
– De privacy verklaring
– Verwerking persoonsgegevens
– Delen van persoonsgegevens
– Beveiliging van persoonsgegevens

Kwaliteit
GROEI werkt methodisch. Dit wil zeggen dat GROEI werkt volgens een cyclisch proces. Dit proces bestaat uit een aantal stappen; het verzamelen van informatie, het vaststellen van (zorg) behoeften, het bepalen van doelen, het vaststellen en plannen van activiteiten, het uitvoeren van de activiteiten volgens planning, evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning. Tijdens alle stappen vindt er afstemming en overleg plaats met ouders en waar mogelijk ook met het kind of de jongere. 

Bij een intake neemt de medewerker van GROEI een anamnese af. In de anamnese komen de belangrijke gegevens te staan. Ook zal de medewerker van GROEI een intakeverslag maken. In dit verslag beschrijft de medewerker de voorgeschiedenis, de situatie op dit moment en de hulpvraag. 

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)
GROEI beschikt over een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).  In dit systeem rapporteert de medewerker van GROEI hoe de begeleiding verloopt, staan de ondersteuningsplannen en worden persoonsgegevens bewaard. GROEI maakt gebruik van ZilliZ (ECD). Dit systeem is streng beveiligd en is AVG compliant. De ouders/verzorger krijgt de inloggegevens van het ouderportaal van ZilliZ. Via de ZilliZ app kan de ouder/verzorger de dag rapportages lezen. Zo wordt de ouder/verzorger actief betrokken bij de begeleiding en blijft hij/zij op de hoogte over hoe de begeleiding verloopt. 

AVG
Op 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet in werking gesteld. Volgens deze wet is elke organisatie, die privacy gevoelige informatie bewaart, verplicht een verwerkingsregister op te stellen. GROEI beschikt over een verwerkingsregister. Dit document is in te zien voor de klant. 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
De medewerker(s) (begeleiders, behandelaren, stagiaires, ondersteunend personeel) van GROEI beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.

Klachten en geschillen (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg)
Gezinsondersteuning GROEI werkt volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Wanneer je ontevreden bent, vinden we he fijn als je het ons meldt. Je kan voor jouw klacht terecht bij jouw begeleider of bij Anouk Visscher (directeur). Wanneer je er niet met ons uitkomt kan je jouw klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg voor de klachten- en geschillenregeling via de volgende link: klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/ Klachtenportaal werkt volledig onafhankelijk en zal binnen 6 weken met hoor en wederhoor een bindende uitspraak doen over de klacht. Hier zijn voor cliënten geen kosten aan verbonden.

Privacyverklaring
Gezinsondersteuning GROEI gevestigd aan de Voorkoopstraat 9 te Beusichem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Gezinsondersteuning GROEI
Voorkoopstraat 9
4112NM Beusichem
Telefoon: 0345-247072
e-mail: info@gezinsondersteuning-groei.nl

Persoonsgegevens die Gezinsondersteuning GROEI verwerkt
Gezinsondersteuning GROEI verwerkt jouw persoonsgegevens omdat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Gezinsondersteuning GROEI verwerkt zijn de volgende gegevens:
– Godsdienst of levensovertuiging
– Gezondheid
– Burgerservicenummer (BSN)
– Bij toestemming van client of diens wettelijk vertegenwoordiger: Gegevens over eerdere geboden begeleiding of behandeling

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Gezinsondersteuning GROEI verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling met de gemeente of PGB
– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Gezinsondersteuning GROEI verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de vergewisplicht en de SVB.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gezinsondersteuning GROEI neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gezinsondersteuning GROEI tussen zit).

Bewaartermijn persoonsgegevens
Gezinsondersteuning GROEI bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personeelsleden in loondienst: 3 jaar na uitdiensttreding
Cliënten: 15 jaar na stopzetten van zorglevering door Gezinsondersteuning GROEI

Delen van persoonsgegevens met derden
Gezinsondersteuning GROEI verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gezinsondersteuning GROEI is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gezinsondersteuning GROEI en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@gezinsondersteuning-groei.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.Het dossier van de cliënt waarvoor verzoek tot inzage gedaan kan worden omvat de volgende zaken:

· Zorgplan(nen) en evaluatie(s)
· Risico-inventarisatie
· Doelenrapportage

Gezinsondersteuning GROEI wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Gezinsondersteuning GROEI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gezinsondersteuning-groei.nl

%d bloggers liken dit: